B. IMAM KHOMAINI
Star Marine Services Ltd.
Main Blvd. Phase Three
Sarbandar – Iran         
MR.Hamid Rashedi
CTC: Mr. Rahim Negraie
 
Address: