امام خمینی

ایران، سربندر، فاز 3، بلوار اصلی، شرکت خدمات دریایی ستاره

مدیر شعبه: آقای رحیم نگاری

Address: