B. IMAM KHOMAINI
Star Marine Services Ltd.
Main Blvd. Phase Three
Sarbandar – Iran
Tel:+98 615 2221667/2222525                        
Fax:+98 615-2221361                                
MR.Hamid Rashedi
Mobile:+98916 1514020
CTC: Mr. Rahim Negraie
Mobile No.: +98 916 1514236
Address: