خرمشهر

ایران، خرمشهر، بین خیابان مولوی و زابل، ساختمان ساسان، شرکت خدمات دریایی ستاره

تلفن: 4-3513781 615 98+

فکس: 3513780 615 98+

مدیر شعبه: آقای سعید فخر

تلفن همراه: 3335020 916 98+

Address: