جزیره خارک

ایران، جزیره خارک، خیابان طالقانی، ساختمان ابراهیمی، طبقه دوم

تلفکس: 33822931 /33822935 77 98+

تلفکس: 33822698 77 98+

مدیر شعبه: آقای حاتمی

تلفن همراه: 1718005 917 98+

Address: