بندر انزلی

ایران، بندر انزلی، بلوار اطبا، خیابان مرادی، شرکت خدمات دریایی ستاره، طبقه دوم، واحد 4

تلفکس: 3243022 181 98+

مدیر شعبه: آقای دیلمی

تلفن همراه: 1434391 911 98+

Address: